ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวNew
  2. ข่าวHot
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. ข่าวจัดอบรม
  5. ข่าวสมัครงาน

 

 

โครงการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ 
Screen Reader : NVDA (NonVisual Desktop Access)

 

                มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นหน่วยงานที่ดูแลและให้การส่งเสริมด้านการใช้ชีวิติประจำวัน  การศึกษา  และการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและคนตาบอดพิการซ้อน  ซึ่งมีผู้ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบรวมถึงผู้ที่ขอรับบริการประมาณ  5,000  คนทั่วประเทศ

     การให้บริการดังกล่าวตามความจำเป็นพื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์  บุคคลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ  คือโปรแกรม  JAWS for Windows  ซึ่งมีราคาแพง จะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  ในแต่ละการปรับเวอร์ชันเพื่อให้รองรับกับระบบใหม่ๆ ในแต่ละครั้ง ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมา  ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นบางกลุ่มที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้าน Software ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน Software บนระบบปฏิบัติการ Windows ได้เต็มศักยภาพ

     NVDA (Non Visual Desktop Access)  คือ โปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่อนุญาตให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาต่อยอดได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถทำงานตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้งานได้ดีไม่ด้อยไปกว่าโปรแกรม JAWS for Windows เลย ซึ่งมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลาย  เช่น

     -  มีระบบการติดตั้งโปรแกรมที่สะดวก เนื่องจากมีเสียงอ่านให้ฟังทันทีตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง

     -  มีเสียงสังเคราะห์ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ อีกกว่า 43 ภาษา รวมมาให้ในตัว

     -  สามารถใช้งานด้วยการติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ตามปกติ หรือจะใช้ในแบบโปรแกรมพกพาก็ได้

     -  รองรับการเข้าถึงโปรแกรมยอดนิยมต่างๆ เช่น เว็บเบราว์เซอร์, อีเมล, โปรแกรมแชท และโปรแกรมจัดการเอกสาร รวมถึงโปรแกรม Microsoft Office Word และ Excel

     -  สามารถรายงานการจัดรูปแบบข้อความ (กรณีที่ใช้ได้) เช่น ชื่อตัวอักษร, ขนาด, รูปแบบ และการตรวจการสะกดคำผิด

     -   อ่านข้อความในตำแหน่งที่เม้าส์ชี้อยู่ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถระบุตำแหน่งของเม้าส์ด้วยเสียงได้

     -  รองรับการใช้งานร่วมกับ refreshable braille displays ได้หลากหลายรุ่น

     -  รองรับการเข้าถึงส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าถึงได้ (accessibility) โดยทั่วไป รวมถึง Java Access Bridge

     -  รองรับการเข้าถึง Windows command prompt และ console Applications

     นอกจากนี้โปรแกรม  NVDA  ก็ยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงยังมีส่วนเสริมหรือ add-ons ที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่โปรแกรม  NVDA  เพิ่มขึ้นอีกด้วย

     ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิธรรมิกชนฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอที่ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อทดแทนการใช้โปรแกรม JAWS for Windows ช่วยลดช่องว่างการเข้าถึง Application บนระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1)  เพื่อฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader : NVDA) ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     2)  เพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Word พื้นฐานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader : NVDA)  ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     3)  เพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader : NVDA)  ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     4)  เพื่อฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Power Point พื้นฐานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader : NVDA)  ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     5)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น สามารถพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมในสังคม รวมถึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข

     6)  เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม NVDA  (Screen Reader)  สำหรับการเข้าอบรมเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการอบรมการพัฒนา  NVDA Add-Ons  ต่อไป

เกลุ่มเป้าหมาย

     ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  จำนวน  20  คน

สถานที่ดำเนินโครงการ

    ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่  21/13  ซอยรามอินทรา  34  แยก  19  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ                
                ระหว่างวันที่  12-19  มิถุนายน 2560  เวลา 09:00-16:00 น.