ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวNew
  2. ข่าวHot
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. ข่าวจัดอบรม
  5. ข่าวสมัครงาน

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

หลักการและเหตุผล

                การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในประเทศไทยถือว่าได้รับการสนับสนุนค่อนข้างดีโดยจะเห็นได้จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีผู้พิการที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาจำนวน 4,668 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นถึง 2,168 คน ซึ่งคิดเป็น 46.44 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทักษะการใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติถือว่ามีความสำคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักวิชาการจะต้องมีทักษะการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำงานวิจัย นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้บริหารองค์กร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งทักษะการใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ในการสร้างงานวิจัยเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาองค์กร และสร้างองค์ความรู้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการใช้งานโปรแกรม กล่าวคือ การใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อให้เข้าถึงการใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติเป็นไปอย่างยากลำบากและใช้งานค่อนข้างยาก ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติได้ด้วยตนเอง

                ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดให้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติได้ด้วยตนเองโดยอาศัยโปรแกรมอ่านหน้าจอภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                1)  เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

                2)  เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอภาพร่วมกับการใช้งานโปรแกรมคำนวณทางสถิติให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

                3)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเชิงปริมาณ

                4)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผลิตงานวิจัยเชิงปริมาณและ/หรือนำงานวิจัยเชิงปริมาณไปพัฒนาคนพิการและ/หรือหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานวิชาการจากทั่วประเทศ จำนวน  20  คน

สถานที่ดำเนินโครงการ

                ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่  21/13  ซอยรามอินทรา 34  แยก 19  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 02 - 101 - 5667  โทรสาร 02 - 101 - 5668    

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

                ระหว่างวันที่  10 - 14  กรกฎาคม  2560