ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวNew
  2. ข่าวHot
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. ข่าวจัดอบรม
  5. ข่าวสมัครงาน

โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

หลักการและเหตุผล
                ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ   อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกได้เข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงสื่อ  ข้อมูล  ข่าวสาร สารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นมากยิ่งขึ้น  แต่ในปัจจุบันผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ยังด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว  การนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาประยุกต์ใช้  จะช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างเท่าเทียมเฉกเช่นบุคคลทั่วไป  จึงนำมาสู่วิสัยทัศน์ใหม่ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในการจัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่า  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด  (Information Technology Services Center for The Blind) ซึ่งแรกเริ่มการจัดตั้งโครงการนั้น มูลนิธิธรรมิกชนฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย  The LIPOID STIFTUNG  จากประเทศเยอรมนี  เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงานต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  โดยมีวิสัยทัศน์ว่า พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม งานวิจัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ยกระดับศักยภาพด้าน  ICT  เพื่อความเท่าเทียม"  จัดตั้งเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2560  มีพันธกิจหลักดังต่อไปนี้

    1.  เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การฝึกอบรมสัมมนาเทคโนโลยีแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ   ตลอดจนองค์กรเครือข่าย

    2.  เป็นศูนย์กลางการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  โดยมุ่นเน้นด้าน  การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การศึกษา  และการประกอบอาชีพ

    3.  ให้ความรู้ด้านการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

    4.  ดูแลจัดการการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น รวมถึงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

    5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

    6.  ศึกษาและรวบรวมนวัตกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อสาธิตและให้บริการ

    7.  วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

    8.  พัฒนาผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคลากร และองค์กรเครือข่ายให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน

    9.  ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อเพื่อให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งความรู้ด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ทันสมัย

    10.  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

    จากพันธกิจดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนเชิงนโยบายของมูลนิธิฯ  สำหรับการรองรับและส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  พัฒนาบุคลากร  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

    นอกจากนี้  ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก  นายมณเฑียร  บุญตัน  ซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    มาเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว  โดยมอบหมายให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรม  รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  เพื่อยกระดับความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้ทัดเทียมเฉกเช่นคนปกติทั่วไปและได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งในปัจจุบันศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีห้องบันทึกเสียง จำนวน 6 ห้อง  และมี  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ห้อง  ที่ได้รับการสนับสนุนจาก  The LIPOID STIFTUNG  ทำให้มีความพร้อมในด้านสถานที่และบุคลากรสำหรับรองรับการอบรมและถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นสู่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

     โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่ให้บริการเทคโนโลยีจากสำนักงานสาขามูลนิธิฯ  ทั้ง  10  แห่ง  รวมถึงองค์กรที่ดูแลและให้บริการเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นทั่วประเทศ  เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการ  การทำคู่มือ  สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ตระหนักถึงความเข้าใจและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

    1)  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  เพื่อนำไปให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวัน  ลดความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียมในสังคม  รวมถึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข

    2)  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายบุคลากรด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

กลุ่มเป้าหมาย

    บุคลากรที่ทำงานให้บริการเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  จำนวน  15  คน

สถานที่ดำเนินโครงการ

    ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด  เลขที่  21/13  ซอยรามอินทรา 34  แยก 19  
แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์. 02 - 1015667  โทรสาร. 02 - 1015668
             

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

                ระหว่าง 10-14 สิงหาคม 2560