แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด 

(Information Technology Services Center for The Blind) 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิสัยทัศน์

          พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม งานวิจัยสำหรับคนตาบอด ยกระดับศักยภาพด้าน ICT เพื่อความเท่าเทียม"

พันธกิจ

          1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฝึกอบรมสัมมนาเทคโนโลยีแก่คนตาบอดและบุคลากรมูลนิธิฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่าย

          2. เป็นศูนย์กลางการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด โดยมุ่นเน้นด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          3. ให้ความรู้ด้านการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนตาบอด รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

          4. ดูแลจัดการการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด รวมถึงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ ให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

          6. ศึกษาและรวบรวมนวัตกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเพื่อสาธิตและให้บริการ

          7. วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนตาบอด

          8. พัฒนาคนตาบอด บุคลากรมูลนิธิฯ และองค์กรเครือข่ายให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน

          9. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อเพื่อให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งความรู้ด้านการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดที่ทันสมัย

          10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำงานของคนตาบอด

          11. จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน

          2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          3. พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทิศเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาคนตาบอดและองค์กร ให้ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

          4. พัฒนาและยกระดับคนตาบอดและบุคลากรมูลนิธิฯ ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นช่องทางในการบริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

          6. ให้บริการด้านการอบรมอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

          7. เป็นศูนย์บริการวิชาการแหล่งข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆสำหรับคนตาบอด

          8. เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายที่รองรับความต้องการในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศสำหรับมูลนิธิฯ

          9. เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด รวมถึงซอฟต์แวร์ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง

          10. ดูแลฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนงานบริการและงานบริหารให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

          2. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าวิจัย

          3. ให้บริการระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

          4. เพื่อสนับสนุนงานบริการและงานบริหารสำหรับคนตาบอด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

          5. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและบริการสื่อ

ยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน

          2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

          3. ส่งเสริมและกระตุ้นด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึง

          5. พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          6. ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เพื่องานผลิตและบริการสื่อ

          7. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน งานบริการ และงานบริหาร

มาตรการและกลวิธี

          1. งานบริการ

          - ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและบุคลากรภายในหน่วยงาน

          - จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

          - จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและ บุคลากรภายในองค์กร

          2. งานพัฒนาระบบ

          - พัฒนาระบบการดำเนินงาน โดยนำระบบ E-office มาใช้งาน รวมทั้งการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน เอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานง่าย

          - พัฒนาระบบส่งกระจายเสียงวิทยุออนไลน์เพื่อบริการสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

          - พัฒนาการผลิตและจัดการบริการสื่ออย่างเป็นระบบ (e-documents)

          - พัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (WCAG)

          - จัดตั้งระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายแบบครบวงจร

          - เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหน่วยงานของมูลนิธิฯให้ทั่วถึงและใช้งานได้

          - จัดตั้งเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงให้บริการออนไลน์แบบครบวงจร

          3. งานอบรม

          - ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดแก่กลุ่มเป้าหมาย

          4. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

          - พัฒนาระบบการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning online)

          - ส่งเสริมให้มีการทำคู่มือ และทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้บริการ

          5. งานส่งเสริมความเข้มแข็ง

          - พัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับงานบริการด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

          - จัดให้มีช่องทางให้คนตาบอดได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          - ส่งเสริมการทำธุรกิจเพื่อสังคม ระดมทุน จัดหางบประมาณในการดำเนินงาน

          - จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          6. งานวิจัยและนวัตกรรม

          - พัฒนาแหล่งข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับคนตาบอด

          - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสำหรับคนตาบอด ในระดับมูลนิธิฯ ภูมิภาค และระดับประเทศ