แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

 (Information Technology Services Center for The Blind) 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

 

วิสัยทัศน์

          พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม งานวิจัยสำหรับคนตาบอด

ยกระดับศักยภาพด้าน ICT เพื่อความเท่าเทียม"

พันธกิจ

         . เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฝึกอบรมสัมมนาเทคโนโลยี แก่คนตาบอดและบุคลากรมูลนิธิฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่าย

          ๒. เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม/ให้ความรู้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต  

          3. เป็นหน่วยงานให้ความรู้ด้านการนำอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  

          4. ดูแล/จัดการ การให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด รวมถึงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมูลนิธิฯ ให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

          6. ศึกษาและรวบรวมนวัตกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเพื่อสาธิตและให้บริการ

          7. วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          8. พัฒนากลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน

          9. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อ เพื่อให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ที่ทันสมัย

          10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน ในการทำงานของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

          11. จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ได้เต็มศักยภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน

          2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          3. พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทิศเพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาคนตาบอดและองค์กร ให้ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

          4. พัฒนาและยกระดับคนตาบอดและบุคลากรมูลนิธิฯ ให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นช่องทางในการบริการข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

          6. ให้บริการด้านการอบรมอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

          7. เป็นศูนย์บริการวิชาการแหล่งข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่างๆสำหรับคนตาบอด

          8. เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายที่รองรับความต้องการในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศสำหรับมูลนิธิฯ

          9. เป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด รวมถึงซอฟต์แวร์ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริง

          10. ดูแลฐานข้อมูลของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนงานบริการและงานบริหารให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

          1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

          2. เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าวิจัย

          3. ให้บริการระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

          4. เพื่อสนับสนุนงานบริการและงานบริหารสำหรับคนตาบอด และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

          5. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและบริการสื่อ

 

ยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน

          2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

          3. ส่งเสริมและกระตุ้นด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึง

          5. พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          6. ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เพื่องานผลิตและบริการสื่อ

          7. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน งานบริการ และงานบริหาร

มาตรการและกลวิธี

          1. งานบริการ

          - ให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและบุคลากรภายในหน่วยงาน

          - จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

          - จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดและ บุคลากรภายในองค์กร

          2. งานพัฒนาระบบ

          - พัฒนาระบบการดำเนินงาน โดยนำระบบ E-office มาใช้งาน รวมทั้งการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน เอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานง่าย

          - พัฒนาระบบส่งกระจายเสียงวิทยุออนไลน์ เพื่อบริการสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด

          - พัฒนาการผลิตและจัดการบริการสื่ออย่างเป็นระบบ (e-documents)

          - พัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (WCAG)

          - จัดตั้งระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายแบบครบวงจร

          - พัฒนาระบบโครงข่าย เพื่อเชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิฯ 

          - จัดตั้งเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงให้บริการออนไลน์แบบครบวงจร

          3. งานฝึกอบรม

          - ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดแก่กลุ่มเป้าหมาย

          4. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

          - พัฒนาระบบการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning online)

          - ส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือ และผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้บริการ

          5. งานส่งเสริมความเข้มแข็ง

          - พัฒนาซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับงานบริการด้านต่างๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

          - จัดให้มีช่องทางให้คนตาบอดได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          - ส่งเสริมการทำธุรกิจเพื่อสังคม ระดมทุน จัดหางบประมาณในการดำเนินงาน

          - จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

          6. งานวิจัยและนวัตกรรม

          - พัฒนาแหล่งข้อมูลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับคนตาบอด

          - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสำหรับคนตาบอด ในระดับมูลนิธิฯ ภูมิภาค และระดับประเทศ