4-8 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความบกพร่องทางการเห็น ด้านการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ตามโครงการ Training Program On web Development for access by using CMS (Content Mangement System) with the standard of WCAG 2.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดเบญญษลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา