ผังโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายการเงิน รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายบริหารงาน รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และหาลายได้ รองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ หัวหน้าศูนย์บริการเทคโรโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด  วางแผนกำหนดนะโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามแผน ฝ่ายสำนักงาน งานธุรการ งานบุคลากร งานทะเบียน งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานระดมทุน และอื่นๆ ฝ่ายงานผลิตและบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตและบริการสื่อสารสนเทศ งานประสานงานองค์กรเครือข่าย งานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อสารสนเทศ งานอาสาสมัคร ฝ่ายบริหารจัดการโครงข่าย งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงข่าย งานฝึกอบรมด้านดครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาออกแบบวางแผนควบคุม และดูแลโครงข่าย ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยุออนไลน์ งานให้บริการ ติดตั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกงานฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ที่ว่า
"พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมงานวิจัยสำหรับคนตาบอด ยกระดับศักยภาพด้าน ICT เพื่อความเท่าเทียม"

1.หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
  ลักษณะงาน
- วางแผนและบริหารงานสูนไอที
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกส่วนงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- วางแผน สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร

2.พนักงานธุรการ
ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงาน พิมพ์ดีด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก
ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือด้วย Microsoft Office การทำสำเนาหนังสือเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องอัดสำเนาหรือเครื่องถ่ายเอกสาร ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวย ความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องของศูนย์ไอที

3.พนักงาน IT Support และปฏิบัติการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Network Operations Officer)
ลักษณะงาน
- ออกแบบ ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้กับทางศูนย์ไอทีรวมถึงเครือข่ายมูลนิธิธรรมิกชนฯ
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้กับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์ไอทีรวมถึงเครือข่ายมูลนิธิธรรมิกชน
- ควบคุมและสำรอง Configuration ของอุปกรณ์ Router, Switch- ตรวจสอบ Audit trial หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
- ตรวจสอบ Performance และ Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่า การทำงานของอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ แก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย- บริหารจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงาน การใช้งานวงจรเช่ากับผู้ให้บริการวงจรเช่า
- พัฒนาระบบงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการเครือข่าย
- ประสานงาน ให้ความร่วมมือ พัฒนาและทำงานวิจัยนวัตกรรม อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดในด้านการใช้งานเทคโนโลย
- เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนตาบอดรวมถึงบุคลากรภายในมูลนิธิฯด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการทำงาน

4.พนักงานผลิตและบริการสื่อ
ลักษณะงาน
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สื่อ DAISY รวมถึงสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องดูแล/ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อให้อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์หาอาสาสมัครรวมถึง
การจัดทำแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและยั่งยืนวางแผนและส่งเสริมการผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่กลุ่มเป้าหมายประสานงาน ให้ความร่วมมือ พัฒนาและทำงานวิจัยนวัตกรรม อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดในด้านการผลิตสื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนตาบอด รวมถึงบุคลากรภายในมูลนิธิฯด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อ

5.พนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงาน
ให้บริการอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด แก่กลุ่มเป้าหมาย        
จัดทำคู่มืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายดูแลการส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุออนไลน์ของมูลนิธิฯ ให้บริการ
ติดตั้งโปรแกรม อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่าย สนับสนุนส่งเสริม ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับการทำวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอด ดูแลการออกอากาศของสถานีวิทยุออนไลน์ของมูลนิธิ (CFBT RADIO) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และ
การถ่ายทอดความรู้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุออนไลน์