ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

ลักษณะงาน

- กำกับดูแล งานบริหารจัดการ/จัดทำแผนงาน/จัดทำแผนงบประมาณ ประจำเดือนและประจำปี

- บริหารจัดการโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

- บริหารจัดการ งานพัฒนาระบบออนไลน์

- จัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

- กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ภายใต้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

- ประสานงาน/สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ/การเงิน 

ลักษณะงาน

-  ดูแลและรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ 

- ดูแลและรับผิดชอบ งานเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ 

- จัดทำแผนกิจกรรม/แผนงบประมาณ ของส่วนงานและศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด 

- ดูแลและรับผิดชอบงานการเงิน ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

- ดูแลและรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ ระดมทุน

- งานติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย

 - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการโครงข่าย (Network Operations Officer) 

ลักษณะงาน

- กำกับดูแลงานบริหารจัดการโครงข่าย

- ศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบโครงข่ายสื่อสารของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครือข่ายการดำเนินงานภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนฯ

- ควบคุม กำกับดูแล งานพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ตรวจสอบหาความผิดปกติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโครงข่าย

- กำกับดูแลระบบวงจรเช่าและประสานงานกับผู้ให้บริการวงจรเช่า

- รับผิดชอบงานออกแบบ วางแผน และติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ การออกแบบ การวางระบบ/ติดตั้ง และการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทำแผนกิจกรรม/แผนงบประมาณ ประจำเดือนและประจำปี ของส่วนงาน

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง พนักงานผลิตและบริการสื่อ 

ลักษณะงาน

- วางแผนการดำเนินงาน สำรวจและคัดเลือสื่อ เพื่อรองรับการผลิตและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

- รับผิดชอบและประสานงานพิธีการศุลกากร

- เป็นวิทยากร อบรม/ให้ความรู้ ด้านการผลิตสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

- จัดทำแผนกิจกรรม/แผนงบประมาณ ประจำเดือนและประจำปี ของส่วนงาน

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ตำแหน่ง พนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลักษณะงาน

- ให้บริการอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

- เป็นวิทยากร / อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด  

- จัดทำคู่มือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมาย

- ดูแลการส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุออนไลน์ของมูลนิธิฯ

- ให้บริการติดตั้งโปรแกรม/ให้คำแนะนำ การใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด

- ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่าย

- สนับสนุนส่งเสริม ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอด

- ดูแลการออกอากาศของสถานีวิทยุออนไลน์ของมูลนิธิ (CFBT RADIO) และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ ผ่านเครือข่ายวิทยุออนไลน์

- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย