ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมตอบ
แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

      แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นำผลจากการสำรวจไปจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและและองค์กรเครือข่ายมากที่สุดต่อไป

 

https://goo.gl/forms/NPvkCpcmRZdNss5U2