ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

 

(Information Technology Services Center for The Blind) ดำเนินงานภายใต้

 

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

 

ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว่า

 

        พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม งานวิจัยสำหรับคนตาบอด ยกระดับศักยภาพด้าน ICT เพื่อความเท่าเทียม"

 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีพันธกิจหลักดังต่อไปนี้

 

        1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การฝึกอบรมสัมมนาเทคโนโลยีแก่คนตาบอดและบุคลากรมูลนิธิฯ ตลอดจนองค์กรเครือข่าย

 

        2. เป็นศูนย์กลางการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด โดยมุ่นเน้นด้าน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ

 

        3. ให้ความรู้ด้านการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการศึกษา การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนตาบอด รวมถึงการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

        4. ดูแลจัดการการให้บริการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด รวมถึงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

        5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมูลนิธิฯ ให้สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

 

        6. ศึกษาและรวบรวมนวัตกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเพื่อสาธิตและให้บริการ

 

        7. วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของคนตาบอด

 

        8. พัฒนาคนตาบอด บุคลากรมูลนิธิฯ และองค์กรเครือข่ายให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

        9. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตสื่อเพื่อให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งความรู้ด้านการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดที่ทันสมัย

 

        10. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการทำงานของคนตาบอด

 

        11. จัดหางบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เต็มศักยภาพ

 

ซึ่งที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมิกชนฯ ได้เร็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนตาบอดขึ้นมาซึ่งท่าน สนช. มนเทียน บุญตัน ได้ให้เกรียดเป็นประธานของคณะกรรมการดำเนินงานในชุดนี้ ซึ่งศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดจะทำหน้าที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรมและแผนงานต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนตาบอด

 

        จากพันธกิจดังกล่าว สูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีแผนการดำเนินงานการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

จากโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 

 ได้รับความรู้ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่เขาเหล่านั้นสามารถนำเอาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงค์ชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไป