ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัคร
ผลิตสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น
ตามโครงการ "ปันรัก ปันอ่าน"

ร่วมเปิดโลกกว้างในการเรียนรู้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้มีโอกาสเข้าถึงสื่อ สิ่งพิมพ์ ได้อย่างเท่าเทียม

ภาพอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเดซี่

      "ปันรัก ปันอ่าน"

        1.  ท่านที่สะดวกในการเดินทางเข้ามาอ่านหนังสือเสียงได้ที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ซึ่งมีห้องบันทึกเสียงรองรับการให้บริการ จำนวน 5 ห้อง ดังนี้

                     >> ห้องเล็ก จำนวน 4 ห้อง สำหรับอ่านหนังสือเสียงครั้งละ 1 คน
                     >> ห้องใหญ่  จำนวน  1  ห้อง  สำหรับอ่านหนังสือเสียงเป็นกลุ่ม  (3-4 คน)

        2.  ท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถนำคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมพร้อมอบรมแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อนำหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน
        3.  โปรแกรมที่ใช้บันทึกการอ่านหนังสือเสียง คือ โปรแกรม OBI ซึ่งเป็นโปรแกรมผลิตหนังสือเสียงระบบ DAISY สำหรับคนตาบอด
        4.  ท่านสามารถนำหนังสือของท่านมาบริจาคเพื่อผลิตเป็นหนังสือเสียงได้  อาทิ  ตำราเรียน  หนังสือนิทาน หนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้นและวรรณกรรม  เป็นต้น
        5.  หนังสือเสียงที่ผลิตเสร็จแล้ว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด จะส่งต่อให้สำนักหอสมุดเบญญาลัย  (ห้องสมุดออนไลน์สำหรับคนตาบอด)
             จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนฯ  นำไปตรวจประเมินมาตรฐานสื่อ เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
             ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์  
เป็นการอ่านหนังสือเสียงระบบ  Daisy  (NCC ONLY  และFullText)  ด้วยโปรแกรม OBI เหมาะสำหรับจิตอาสาที่มีคุณสมบัติ
             "รักการอ่าน"


ภาพอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเดซี่

     กิจกรรม "พิมพ์หนังสือเพื่อน้อง" 

        1.  ท่านที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเข้ามาพิมพ์หนังสือได้ที่ ศูนย์บริการ ICT โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง รองรับการร่วมงานของท่าน
        2. ท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถนำหนังสือกลับไปพิมพ์ที่บ้านได้  โดยการรับ-ส่งไฟล์ทางอีเมล์
        3. โปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือ คือโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกท่านรู้จักและคุ้นเคยอยู่แล้ว
        4. หนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว  ศูนย์บริการ  ICT  จะส่งต่อให้  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้
            การดำเนินงานของมูลนิธิธรรมิกชนฯตรวจและประเมินมาตรฐานสื่อก่อนเผยแพร่และให้บริการ ทั้งในแบบรูปเล่มอักษรเบรลล์และส่งต่อให้กับ
            สำนักหอสมุดเบญญาลัย  เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบออนไลน์ โดยสมาชิกดาวน์โหลดไฟล์อักษรเบรลล์ไปอ่านด้วยเครื่องแสดงผล
            อักษรเบรลล์รุ่นต่างๆ
เป็นการพิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรม  Microsoft Word  เพื่อเป็นต้นฉบับในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ (E-Braille) เหมาะสำหรับ
            จิตอาสาที่มีคุณสมบัติ
  ดังนี้

         >>รักการอ่านหนังสือ
         >>มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
         >>มีทักษะในการอ่านเพื่อการบันทึกเสีย
         >>สามารถพิมพ์สัมผัสได้ หรือถ้าไม่สามารถพิมพ์สัมผัสได้ แต่มีความคล่องตัวและมีความละเอียดในการพิมพ์

ภาพอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงเดซี่

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่อยู่ เลขที่  21/13  ซอยรามอินทรา 34  แยก  19  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  10230 

โทรศัพท์.  02 - 101- 5667  โทรสาร.  02 - 101- 5668
เปิดทำการ
  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.30 น. - 17.00 น.

( วันเสาร์ และ วันอาทิตย์  มีเจ้าหน้าที่เข้าเวรรับรองอาสาสมัครทุกท่านครับ)