ประกาศมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคตลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรเพื่อคนพิการอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงประกาศให้หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ  ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิ ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

2.ให้พนักงานมูลนิธิ ไว้ทุกข์มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

3.ให้หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ ทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยงานราชการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

4.ให้ขึ้นป้ายหน้าหน่วยงานในที่เหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

5.งดกิจกรรมรื่นเริงใดๆ เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

นายชาญชัย  นันทจิวากรชัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพประกาศ