ประกาศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่  001 / 2560

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

--------------------------------------------------------------------------

        ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 1 อัตรา คือ

       ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโครงข่าย

       สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 3 ขั้น 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

        คุณสมบัติ

        1. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี

        2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรม   คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

        3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

        4. มีความสามารถในการออกแบบ ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารข้อมูล

        5. มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับระบบโครงข่ายสื่อสารข้อมูล

        6. มีความสามารถในการตรวจสอบ Performance และ Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่า การทำงานของอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        7. มีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงาน การใช้งานวงจรเช่ากับผู้ให้บริการวงจรเช่า

        8. มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงาน

        9. มีความสามารถในการวิเคราะห์/แก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบโครงข่าย

        10. มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษต่าง ๆ เช่น ,HTML,PHP, C Programming

        11. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

        12. มีอุปนิสัยดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ

        13. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

        14. มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี และไม่เคยมีประวัติการต้องโทษ

        15. มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

        16. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

        17. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ                   

        ภาระงาน

    1. ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการโครงข่าย การพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบออนไลน์

    2. งานเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการให้บริการโครงข่าย การพัฒนาเว็บไซต์การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยระบบออนไลน์ เป็นต้น

    3. งานจัดทำคู่มืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย

    4. งานติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่าย สนับสนุนส่งเสริม ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสำหรับการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ

    5. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนงานที่รับผิดชอบแก่กลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร

         เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 

         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

         2. สำเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมฉบับจริง)              จำนวน  1  ฉบับ

         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมฉบับจริง)จำนวน  1  ฉบับ

         4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน  1  ฉบับ

         5. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)                           จำนวน 1 ฉบับ

         6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)          จำนวน  1 ฉบับ

         7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)      จำนวน  2  รูป

         8. ใบ สด.9                                                   จำนวน  1  ฉบับ

         9. กรณีเคยทำ website, programming, database, graphic, video editor, animation (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

        วันรับสมัคร

        นับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

        การรับสมัคร

        สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-1015667  โทรสาร 02-1015668 ในวันและเวลาราชการ

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

       วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน  2560 ผ่านทาง http://www.cfbtit.com

       กำหนดระยะเวลาการสอบคัดเลือก

       10 พฤศจิกายน 2560

       เวลา 09.00 น.-10.00 น.              ทดสอบภาคทฤษฎี

           เวลา 13.00 น.-16.00 น.              ทดสอบภาคปฏิบัติ

          15 พฤศจิกายน 2560

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทาง http://www.cfbtit.com

          20 พฤศจิกายน 2560    

       เวลา 09.00 น.-12.00 น.              สอบสัมภาษณ์

           สถานที่สอบคัดเลือก

           ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-1015667 โทรสาร 02-1015668 (ในวันและเวลาราชการ)

        วิธีการคัดเลือก

          ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

        ประกาศผลการสอบคัดเลือก

     25 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทาง http://www.cfbtit.com หัวข้องานประชาสัมพันธ์

        รายงานตัวเข้าทดลองปฏิบัติงาน

         2 มกราคม 2560

 

                              

                                ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

 

                                                                     ( นายพีระ  พิลาฤทธิ์ )

หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

                  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์