ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น สมัครเข้าร่วมอบรม
ตามโครงการ “ การใช้งาน Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS ร่วมกับ Voice Over”

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รับจำนวนจำกัด หน่วยจัดละ 20 คน
ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. เป็นผู้ที่มีความสนใจ หรือกำลังใช้งาน หรือ มีแผนจะเลือกใช้ Smart Phone ระบบปฏิบัติการ IOS
 3. สามารถเดินทางมาเข้าอบรมได้ด้วยตนเอง
 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เราได้จัดสถานที่รองรับการอบรมไว้ 4 แห่งเพื่อสะดวกสำหรับการเดินทาง และสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในท้องที่นั้น ๆอย่างเพียงพอ โดยเปิดรับสมัคร พื้นที่ละ 20 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 80 คน

หากผู้ใดสนใจและมีความประสงค์จะสมัครขอเข้ารับการอบรม
สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตามสถานที่และช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. กรุงเทพมหานคร
 สามารถติดต่อ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
 เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 ถนนรามอินทรา
 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ (คุณสุนทร อยู่เจริญ) 02 - 101 5667
2. จังหวัดสงขลา
 สามารถติดต่อ โรงเรียนธรรมสากลหาดใหญ่
 เลขที่ 76 หมู่ 1 ซอยสาธุธรรม ถนนเพชรเกษม 41
 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ (คุณ สุธน เพ็ชรประสมกูล)
 โทร 074-384456  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-830-0058

3. จังหวัดนครราชสีมา
 สามารถติดต่อ สำนักหอสมุดเบญญาลัย
 เลขที่ 149 หมู่ 6 ซอยวัชรปาณ ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่
 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ (คุณชนะพงษ์ บุญมี)
 โทรศัพท์: 044-213-513 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 095-263-1727
4. จังหวัดขอนแก่น
สามารถติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
 214 หมู่ 10 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ (คุณธีรชาติ สมาธิ) โทร 043-470122

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 ผู้จัด มีค่าเดินทาง  ค่าอาหาร และค่าที่พักให้
  โดยค่าเดินทางสามารถเบิกจ่ายตามจริงในอัตราค่าพาหนะภาคพื้น 
 และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเก็บตั๋วเดินทาง นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ต่อไป

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
ผู้ประกาศ
3 มกราคม 2561