ประกาศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ 001/2562

เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

--------------------------------------------------------------------------

          ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง พนักงานบริหารจัดการโครงข่าย สายงาน ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 3 ขั้น 1 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้
 4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 5. มีอุปนิสัยดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ และมีใจรักการเรียนรู้
 6. มีความรับผิดชอบ อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 7. มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี และไม่เคยมีประวัติการต้องโทษ
 8. มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
 9. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 10. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ

          เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์                     จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมฉบับจริง)                จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(พร้อมฉบับจริง)  จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)                             จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน)          จำนวน 1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)       จำนวน 2 รูป
 8. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

          วันรับสมัคร

                    ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2562

          การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-101-5567 โทรสาร 02-101-5668 ในวันและเวลาราชการ
 2. สมัครทางอีเมล สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมหลักฐานทั้งหมด แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบด้วย

                    ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gofile.me/3TaLh/IInN1Ehqv

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

                    วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผ่านทาง http://www.cfbtit.com

            การสอบคัดเลือก

          วันที่ 15 มีนาคม 2562

          เวลา 09.00-10.00 น.    สอบภาคทฤษฎี

          เวลา 10.30-12.00 น.    สอบภาคปฏิบัติ

          เวลา 13.00-15.00 น.    สอบสัมภาษณ์

          วันที่ 22 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผ่านทาง http://www.cfbtit.com

          วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่

          วันที่ 1 เมษายน 2562 เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่

          สถานที่สอบคัดเลือก

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-101-5667 โทรสาร 02-101-5668 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2562

( นายคนิตย์ ผามะณี)

หัวหน้าศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์