โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพหมอนวดตาบอด

 

          ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Rotary Thailand สโมสรสาทร จะจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับหมอนวดตาบอด ขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม หรือ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอประชาสัมพันธ์/เชิญชวนหมอนวดตาบอด เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรม โดยขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าไปตอบแบบสำรวจ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงข้างล่างนี้

          ทั้งนี้ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Rotary Thailand สโมสรสาทรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดโครงการ

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://forms.gle/YkP9R4C2akpx7fpx7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด โทรศัพท์ 02-101-5667