พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1661
30 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับบริจาคเครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น M 1120 จากคุณกรวรรณ ทองแท่ง เพื่อนำมาใช้ในงานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและให้บริการสื่อ ตลอดจนงานฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ในนามศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ขอขอบคุณ ในการมอบครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในครั้งนี้  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป  ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้

30 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับบริจาค เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น M 1120 จากคุณกรวรรณ ทองแท่ง เพื่อนำมาใช้ในงานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและให้บริการสื่อ ตลอดจนงานฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 ในนามศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ขอขอบคุณในการส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

 ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้