ผลิตสื่ออย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการ ที่ต้องจำกัดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย จึงจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มได้ที่นี่