ประกาศศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฉบับที่ 001/ 2562

เรื่อง รับโอนย้ายบุคลากรในตำแหน่งธุรการ/การเงิน

--------------------------------------------------------------------------

          ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์รับโอนย้ายบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะของงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ/การเงิน จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงานธุรการ/การเงิน

สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๓ ขั้น ๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

ดาวน์โหลด