ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์สำรวจความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้สนับสนุนโครงการ ในปีงบประมาณ 2563 ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลครั้งนี้

หากโครงการต่างๆ ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ท่านที่เข้าไปกรอกข้อมูลจะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ท่านสนใจตามลำดับ ทั้งนี้ จะคัดเลือกตามคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ

โดยท่านสามารถกรอกแบบสำรวจได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://forms.gle/Ucn4xaTALSaih1Q78