วันที่ 29 มกราคม 2560 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานให้บริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯกับกลุ่มผู้พิการทางการเห็น ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พิมพ์ต้นฉบับหนังสือเพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ ส่งต่อแก่น้องๆผู้พิการทางการเห็น ต่อไป

ในครั้งนี้ นายสุนทร อยู่เจริญ พนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการทำงานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยค...วามสะดวก และการสร้างต้นฉบับหนังสือ เพื่อผลิตและส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ในนามศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ขอขอบคุณ น้องๆจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ร่วม " ให้โอกาส เติมฝัน ปันบุญ" แก่ผู้พิการทางการเห็น ในครั้งนี้

#Volunteerธรรมศาสตร์