เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2560 สำนักหอสมุดเบญญาลัย ได้จัดกิจกรรม โครงการการเรียนรู้การผลิตสื่อ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผ่านระบบออนไลน์  สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกิจกรรมนี้จัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักเบญญาลัย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเรียนรู้ออนไลน์และการจัดทำคู่มือสำหรับ อาสาสมัครในการผลิตสื่ออักษรเบรลล์/เดซี่ NCC ONLY/ เดซี FULL TEXT)