พิมพ์
หมวด: ภาพกิจกรรม
ฮิต: 1473

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด ได้ออกบูธนิทรรศการประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งนี้ นายสงกราน สร้อยสะกลาง ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด และ ดร. บริสุทธิ์ ผดุงโภคสูริย์ ได้เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการสมัครสมาชิก การเข้าใช้งานห้องสมุดออนไลน์ สำนักหอสมุดเบญญาลัย ให้กับน้องๆที่เข้าร่วม “โครงการจัดงานประกวดการอ่านและเขียน อักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25”

ภาพที่ 1 ให้คำแนะนำการใช้งานเครื่อง EVO E10 ให้กับผู้เข้าร่วมชมบูธศูนย์ITSCB
ภาพที่ 2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือในการผลิตสื่อหนังสือเสียงให้กับแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ
ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศการออกบูธนิทรรศการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ
ภาพที่ 4 บรรยากาศแขกผู้ที่สนใจในแผนที่ประเทศไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา
ภาพที่ 5 แนะนำการใช้งานลูกคิดให้กับแขกที่เข้ามาเยี่ยมบูธ
ภาพที่ 6 บรรยากาศการบรรยายการสมัครสมาชิก การใช้งานห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานหอสมุดเบญญาลัย ในกับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25
ภาพที่ 7 การบรรยายการสมัครสมาชิก การใช้งานห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานหอสมุดเบญญาลัย ในกับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 25